Jdi na obsah Jdi na menu
 


Symbolika psaci plochy - vertikální rovina

  

Postup je celkem rychlý a univerzální, protože vychází ze symbolického přístupu, v němž jsou ke každému pásmu, v nichž rukopis leží, přiřazeny základní významy.

   

  • Orientační základnou je řádek, ať už viditelný jako linka na papíře nebo jen imaginární, pokud je papír nelinkovaný.
  • Střední pásmo odpovídá velikosti krátkých písmen, jako jsou například "a", "i", "n" či "s", která stojí na lince.
  • Nad úrovní těchto písmen se nachází horní pásmo, do nějž zasahují například "l", "k", "t", "d" a další písmena.
  • Vše pod linkou náleží do pásma dolního. Spadají sem písmenka "y", "j" či třeba "p". Jediné, dlouhé písmeno "f" prochází všemi třemi pásmy.

  

a

Podle toho, které pásmo pisatel velikostí, délkou písmen či jinak zdůrazňuje, můžeme celkem dobře usoudit na orientaci jeho zájmů, na míru sebeprožívání, ctižádosti nebo také sexuální žádostivosti.

Nejdříve si však vyjmenujme, jaké obecné významy se ke každému pásmu vážou. Úplně základní rozdělení: pod linkou se nachází oblast nevědomá, nad ní vědomá. Dole je tma, nahoře světlo. Necháme-li volný průchod obrazotvornosti, vysoko nad řádkem spatřujeme nebe a sluneční svit, pod řádkem bezednou hlubinu, podsvětí, propast a noc.

 

  • Ve středním pásmu se odráží běžný, praktický život, každodennost a seberealizace. Z jeho velikosti můžete usuzovat, jak sebevědomě se pisatel projevuje, jak velké je jeho Ego, jak intenzivně "se prožívá".

 

  • Dolní pásmo ležící pod "prahem vědomí" je oblastí, která významově vypovídá o biologických základech člověka, o jeho instinktivní výbavě, pudovosti a tělesnosti. Podle jejího provedení se můžete dozvědět, jak mnoho je pro pisatele důležitá materiální jistota, jak je sexuálně založen nebo jak pevné kořeny má jeho sebevědomí. 

   

  • Do jisté míry protikladem dolního je pásmo horní – vztahuje se k intelektuálnu, myšlení až spiritualitě. Zde prodlévají fantazie, intuice, ideály, víra... Dozvíte se o míře pisatelovy ctižádosti, jeho snaze vyniknout, mentální čilosti nebo také o jeho idealismu a snaze uniknou realitě.

   

                              Obrazek

 

Přejděme ke konkrétním příkladům a vyjmenujme si nejčastější velikostní kombinace všech tří pásem. Nezapomeňte, že jde jen o ideální, zobecněné modelové příklady, praxe je složitější.

Pro úplnost si uveďme, že v optimálním případě jsou všechny pásma stejně dlouhá, tedy v poměru 1:1:1, běžná velikost středního pásma činí 3 mm, celkem tedy průměrný rukopis měří na výšku asi 9 mm . Dolní délky mohou být o něco delší, protože pohyby dolů, k sobě jsou přirozeně důraznější.

  

 

U pisatelů předpokládáme zesílenou egocentričnost (≠ egoismus), převahu extravertních vlastností a nadprůměrnou míru sebejistoty, buď skutečné, nebo jen demonstrované navenek. Zabývají se hlavně praktickými problémy, při jejichž zvládání se mohou realizovat. Jsou výkonově silně motivováni. Velká střední zóna, zvláště objevují-li se nafouklá písmena "a" a "o", také ovšem říká, že pisatel se má "velmi rád", všechno poměřuje podle svého přebujelého Já a tomu, co leží mimo oblast jeho zájmů, už nevěnuje přílišnou pozornost. Zesílené sebeprožívání může paradoxně vést k labilitě a přepjaté vztahovačnosti.

  

 

Obecně vzato jsou tito pisatelé pevně vázáni k materiálním věcem, bývají mocně ovlivňováni pudovostí a většinou mívají silný vztah k tělesnosti. Jejich myšlení je praktické, někdy až těžkopádné, vyhýbají se spekulacím, rádi "hrají na jistotu". Svoji práci dělají důkladně. Více než ostatní lidé bývají konzervativní, jsou stálí, velmi pro ně znamenají tradice a rodina. Extrémně dlouhé dolní délky ukazují na neuspokojení některé ze základních potřeb.

  

  • výrazně převažuje horní pásmo

 

Zdůraznění horního pásma svědčí pro činorodost, ctižádost, příklon k abstraktnímu myšlení nebo duchovní aktivitu. Často je pisatel velmi mnohostranný, touží po poznání a dokonalosti, svoboda je pro něj silnou hodnotou. Oproti pisateli s velkými dolními délkami působí přelétavě a vyvolává dojem "vykořeněnosti", příliš spekuluje a je jakoby odtržen od reality. Otázkou, na niž odpoví analýza dalších částí písma, zůstává, zda má pisatel dostatečnou kapacitu své ambice naplnit, dát jim prakticky konkrétní podobu. V silně konvenčních rukopisech mohou být prodloužené horní délky známkou pouhé snahy dostát všem nárokům okolí, splnit co nejlépe očekávání druhých lidí bez ohledu na vlastní potřeby a tužby.

  

Můžeme si být jistí že pisatel je velmi dynamická a živá osobnost s velkou potřebou prosadit se a měnit svět okolo sebe. Mívá bohaté a všestranné zájmy, potřebuje se rozvíjet a posunovat hranice svých možností. Často chce více, než může. Rubem jeho přičinlivosti jsou sklony k extrémům, stálý neklid a labilita až povahová rozervanost. Je-li střední pásmo velké, může být velmi dominantní a panovačný, snadno přeceňovat své schopnosti a manipulovat s druhými lidmi. Pokud je střed malý a nepevný, dostáváme se k člověku, který není schopen přiměřeně "fungovat" v běžném životě.

  

 

Zmenšením spodku i hořejšku relativně vynikne střední pásmo. Pisatel se zdá být klidnou a mírnou osobou s věcným a reálným pohledem na svět. Nepotřebuje se nikam prodírat, udržuje citově stálé vztahy, je relativně spokojen sám se sebou. Ovšem na druhé straně se ukazuje pasivita až lenost, nedostatek ctižádosti může být jednou z příčin stagnace ve vývoji. Pisatel je tak trochu "nudným patron" bez většího zájmu o cokoli. 

V této souvislosti porovnejte s možnou alternativou stávající školské předlohy Comenia Script.
  

 

Tato kombinace poskytuje obecně vzato obraz stabilního a odolného člověka pevně a často jednostranně zakotveného v realitě, zvláště pokud je horní pásmo zkrácené. Jeho sebevědomí je téměř neotřesitelné, protože (oprávněně) čerpá z podvědomého pocitu síly. Bývá výkonný a prakticky velmi zběhlý. U málo svérázných  rukopisů ideální síla pro firmy, které potřebují nekritické pracovníky, ale dobře jim zaplatí.

  

 

Jde o málo častou kombinaci. Přecenění vědomé orientace hrozí ztrátou kontaktů se svými přirozenými instinktivními silami. Pisatel se vystavuje riziku destabilizace, úplné "ztráty pevné půdy pod nohama" a krachu svých aktivit. Je to podobné, jako by budoval mrakodrap na nedostatečných základech. Jeho sebevědomí živené velkolepými představami může být jen kompenzací pociťované vitální slabosti. Stačí lehký otřes, a jeho stavba se zhroutí. V pozadí této kombinace může stát kompenzovaný podvědomý pocit nejistoty a pochyby o sobě samém ("komplex méněcennosti").

  

  • malé střední pásmo

 

Zmenšení písmen ve středním pásmu a celkové zmenšení písma je vlastní skromným a rozvážným osobám s převahou introvertních vlastností. Mají smysl pro realitu (pokud je střední zóna tvarově dostatečně vypracovaná), jsou tolerantní, raději stojí v pozadí a spíše se přizpůsobují druhým. Pisatelé malého písma bývají zodpovědní, pečliví a umějí se výtečně zkoncentrovat. Nedostatkem může, ale nemusí být nízké sebevědomí úzkostné pocity, opatrnictví a celkově slabá dynamika osobnosti (pozor: malé písmo automaticky nízké sebevědomí!). Někdy bývá jednání poznamenáno malicherností a úzkoprsostí.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář